Hamnreglemente för Sigtuna Båtklubb enligt beslut 2011-04-28

1. Storleksbegränsningar
a) Inne i hamnen i Sigtuna kan ny plats för båt endast erbjudas om båtens mått understiger 12 meters längd och 4 meters bredd samt har ett deplacement understigande 10 ton.
b) På boj på utsidan av piren erbjuds endast plats för båtar med fribordshöjd över 70 cm och deplacement mellan 4 och 20 ton. 3 bojar är utlagda av klubben och märkta med max 7 ton. Dessa kan förstärkas och den som önskar plats för båt större än 7 ton får bekosta ny boj med kätting och sänke som en engångsbetalning innan klubben gör förstärkningen.
Klubben beräknar behovet av dimensioner och boj, kätting samt sänke tillhör efteranskaffningen klubben.
c) Den båt, som pga storleken inte kan beredas plats inne i hamnen, men får en plats på pirens utsida, kan beredas plats på pirens insida vintertid.2. Anmälan om ny eller förändrad plats och tilldelning av plats.

Medlem, som ej innehar men önskar plats vid av SiBK arrenderad hamnanläggning skall skriftligen anmäla detta till SiBK. Blankett finns i klubblokalen och på klubbens hemsida.
För att få ställa sig i kö till hamnplats måste man vara medlem.
SiBK upprättar kölistor, som är tillgänglig för alla medlemmar.
Den som lämnar en plats får ställa sig sist i vilandekön, se köreglementet. Den, som varit medlem i mer än 10 år och som anmäler sig till båtplats, placeras också i vilandekön.
Lediga platser fördelas i stort sett efter kölistorna men smärre avvikelser kan göras om ledig plats inte passar i storlek till den som står först i kön. I undantagsfall kan platsernas bredd förändras.
Medlem, som önskar förändring av tidigare tilldelad plats, skall skriftligen anmäla detta till SiBK.
Sommarplats kan tilldelas ”tills vidare” eller i undantagsfall som ”tillfällig” plats.
Den som fått sommarplats tilldelad disponerar platsen under tiden 1 april – 31 oktober.
Avgiften för platsen beslutas av årsmötet och skall erläggas enligt den faktura båtägaren får. Som förutsättning för att få plats i hamnen gäller att ägaren till båten har försäkring, som innehåller ansvarsförsäkring och ersättning för ev bärgning av båten. Vid uppmaning skall försäkringsbrev visas för hamnkaptenen.
Inför en ny båtsäsong kungörs fördelningen av platserna senast på kvartalsmötet i april.
Anmälningar om förändring skall skriftligen ha inkommit senast 31 januari för att innehavaren inte skall debiteras för platsen även kommande sommarsäsong.
Förändringar under övrig tid på året genomförs om möjligt av hamnkaptenen.
Platsinnehavare får inte hyra ut sin plats till annan båtägare utan plats, som inte utnyttjas, skall lämnas tillbaka till SiBK.

3. Uppsägning av sommarplats.
Den, som fått en plats tilldelad tills vidare, behåller en plats av samma storlek till dess att platsen sägs upp. Uppsägning av plats skall ske skriftligen till SiBK senast 31 januari om
innehavaren inte skall debiteras för platsen kommande säsong. Om båtplatsinnehavare säger upp tilldelad plats senare under året kan del av erlagd avgift återfås om platsen kan hyras ut till annan båtägare. Båtplatsinnehavare, som inte längre innehar båt är skyldig att säga upp båtplatsen.

4. Hamnvärd och hamnvakt.
Båtägare, med plats i Sigtuna Båthamn, är skyldig att gå hamnvakt enligt vaktlista som utsändes i samband med kallelsen till kvartalsmötet i april. Den, som har önskemål om
tidpunkt för vakt och eventuell familjevakt, skall senast 28 februari fylla i den lista som ligger på hamnkontoret efter sjösättning året före. Listan medför per båtägare ca 2
nattvaktspass per båt och säsong eller 4 kvällar som hamnvärd.
Förutsättning för att vara hamnvärd (kvällsvakt) eller kunna gå hamnvakt (nattvakt) är att man är medlem och alla vakter måste vara medlemmar. Detta gäller även vid familjevakt pga försäkringsskäl.
Under kvällstid skall en hamnvärd vara i hamnområdet kl 18-22. För att gå hamnvärd skall man ha varit medlem i minst 5 år och känna klubbens organisation och rutiner väl.
Hamnkaptenen avgör vilka som får gå hamnvärd.
Två hamnvakter skall finnas i hamnkontoret eller patrullera på bryggorna mellan kl 21.30 och 06 från veckan före första sjösättningsdagen till sista ordinarie upptagningsdagen.
Hamnkaptenen tillhandahåller vaktinstruktion, vilken skall efterföljas.
Värd/vakt skall ha fyllt 18 år.
Byte kan ske efter kontakt med ansvarig för listan men man skall ha förslag på vem man kan byta med. Den som inte fullgör sin vakt debiteras den avgift, som SiBK beslutat om,
och om detta upprepas skall föreningsstämma ta ställning till uppsägning av båtplats.

5. Ordningsbestämmelser.
Hamnkaptenens instruktioner och av styrelsen utfärdade ordningsbestämmelser för SiBK hamnanläggningar skall efterföljas.

6. Vinterplats.
Den, som önskar ligga i hamnen under tiden 1 november – 31 mars, skall träffa särskilt avtal med SiBK i god tid före perioden. Särskild blankett, där uthyrningsförhållandena
framgår, finns dels i klubbhuset dels på klubbens hemsida.

7. Ändring av hamnreglemente.
Ändring av hamnreglemente kan göras efter beslut av föreningsmöte. Förslag till ändring skall utsändas tillsammans med kallelse.

Enligt beslut av kvartalsmöte 2011-04-28.