Kallelse till kvartalsmöte i SIBK den 22 maj

Plats: Kopparkitteln ( 1 tr. ner ) Sigtuna
Datum: torsdag 22/5 -14
Tid: Kl: 19.00
Lättare förtäring!

Dagordning
1 Mötets öppnande
2 Val av sekreterare
3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
4 Har kallelsen utgått stadgeenligt ?
5 Godkännande av dagordningen
6 Styrelsens rapport:
Kassör
Medlemsärenden
In o utgående skrivelser
7 Rapport från sektionerna:
Varv
Hamn
Indenturen
Webb/info
Sekreterare
Jolle
Segling
Klubbholmen
Klubbmästare
8 Övriga ärenden
9 Nästa möte
10 Mötet avslutas

Hjärtligt Välkomna !
Ulf Ahlinder
Ordföranden

Christina Schönewald
sekreterare