Kallelse till kvartalsmöte i SiBK

Torsdag 30 augusti kl: 19.00
Lokal: Kopparkitteln, (källaren) Sigtuna

Dagordning
1. Mötet öppnas.
2. Val av sekreterare för mötet .
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Har kallelsen utgått stadgeenligt?
6. Ekonomin .
7. Styrelsens rapport :
a) medlemsärenden.
b) In och Utgående skrivelser.
8. Rapport från sektionerna :
Varv
Hamn
Jolle
Webb/Info
Sekreteraren
Klubbholmen
Klubbmästaren
9. Miljö
10. Hamnkaptenens roll
11. Nattvakt i hamnen – alternativ
12. Övriga frågor
13. Nästa möte
14. Mötet avslutas

OBS ! OBS !
Då vi kommer att bjuda medlemmarna på en Toast Skagern efter mötet behöver vi ha in FÖRANMÄLAN för de som önskar äta.
ANMÄLAN görs till klubbmastare@sigtunabk.se senast tisdag 28 augusti.