Reglemente för Hamn- och Varvskö.

Hamnkapten respektive varvschef fördelar platserna i hamnen respektive på varvet enligt nedan definierad turordning.

Köer
Anmälan till kö sker till respektive HAMN- och VARVSKÖ, skall vara skriftlig och ställas till Sigtuna Båtklubb. Speciella köer inrättas för förturer, VILANDEKÖ, och den har förtur framför den ordinarie kön.
Den som har plats men säger upp denna kan begära att bli inlagd i vilandekö. Medlemmen placeras sist i vilandekön och får, efter egen begäran, inom två år förtur till plats. Efter två år tas han automatiskt bort från vilandekön och får då på eget initiativ ställa sig sist i kön för att få plats. Den som varit medlem i klubben i 10 år och anmäler behov av plats placeras sist i vilandekön. Den, som står i normalkön och erbjuds plats men inte för närvarande vill ha plats, flyttas över till vilandekön i maximalt två år.

Anmälan
Den som är medlem och ej har plats kan anmäla sig till aktuell kö. Anmälan sker genom att anmälningsblankett, som finns på hemsidan respektive i klubbhuset, fylls i, undertecknas och sänds till SiBK.
Den som ej är medlem kan i samband med medlemsansökan även anmäla sig till kö. Plats i kö erhålls först när medlemsavgift är erlagd. Den som efter fakturering och en påminnelse inte erlägger medlemsavgift får göra förnyad ansökan för att bli medlem och kunna ställa sig i kö.
Anmälan skall avse en specifik båtstorlek och kan inte gälla för alla storlekar.

Ändring av plats
Den som har plats och byter båt skall skriftligen anmäla detta till SiBK.
Den som anmält förändring till en mindre båt, får ligga kvar på tidigare plats tills han tilldelas en mindre plats.
Den som anmält förändring till en större båt placeras sist i vilandekön.
Även den som ställt sig i kö och vill ändra anmäld båtstorlek skall göra detta och denne står då kvar på sin plats i kön.

Tilldelning
Platser kan tilldelas medlem som ordinarie plats eller tillfällig plats.
På varvet kan ordinarie plats endast tilldelas medlem som även har sommarplats i klubben.
Platserna i hamnen har en bestämd storlek och endast i undantagsfall kan platsens storlek förändras.
Hamnkapten avgör detta.
Den som har sommarplats i klubben och står i kö för varvsplats har förtur framför den som inte har sommarplats i klubben.
Den, som står i kö och erbjuds en plats, kommer att ställas sist i vilandekön om han tackar nej till erbjudande.

Ändring av reglemente för hamn- och varvskö.
Ändring av detta reglemente kan göras efter beslut av föreningsmöte. Förslag till ändring skall utsändas tillsammans med kallelse.