Köreglemente för Hamn- och Varvskö 2021-.

Hamnkapten respektive varvschef fördelar platserna i hamnen respektive på varvet enligt nedan definierad turordning.

Köer

Typ av kö
HAMN- respektive VARVSKÖ är en turordningslista för respektive placering.

Anmälan till kö
Den som ej är medlem kan i samband med medlemsansökan även anmäla sig till kö. Plats i kö erhålls först när medlemsavgift är erlagd och den sökande godkänd av styrelsen.

Anmälan till kö sker till respektive HAMN- eller VARVSKÖ och skall vara skriftlig via ansökningsformulär på Sigtuna båtklubbs hemsida.

Anmälan skall avse en specifik båtstorlek och kan inte gälla för alla storlekar. Ändring av båtstorlek under tiden i kön ska anmälas omgående för att säkra tilldelning av rätt plats.

Den som efter fakturering och påminnelse inte erlägger medlemsavgift får göra förnyad ansökan för att bli medlem och kunna ställa sig i kö.

Hantering av kö
Den som befinner sig i HAMN- eller VARVSKÖ men under två år tackar nej till plats mister sin plats i kön och får om behov uppstår anmäla sig till kö på nytt.

Tilldelning

Turordning vid tilldelning av plats i Hamnen
Grunden för erbjudande om plats i hamnen är datum för registrering av köplats kombinerat med båtstorlek och storlek på tillgängliga platser. Hamnkapten strävar alltid efter att placera rätt båt på rätt plats.

Övriga principer för prioritering, dock ej i inbördes ordning:

  • Befintliga medlemmar prioriteras före nya medlemmar.
  • Medlemmar med minst 10-års medlemskap prioriteras först i kön.
  • Befintliga båtmedlemmar som i närtid avser byta till större båt med behov av större plats prioriteras men garanteras inte plats omgående per automatik.
    • Vid tilldelning av större plats har medlem 1 månad på sig att placera sin nya, större, båt på platsen. I annat fall återgår platsen till klubben att tilldela annan sökande.
    • Byte till mindre båt ska anmälas till klubben via e-post till hamnkapten@sigtunabk.se alternativt ändringsformulär på hemsidan och kan omedelbart eller på sikt medföra flytt till annan, mer lämplig plats med hänsyn till båtens storlek.
  • Anmälan om byte av plats av andra skäl än byte till större båt hanteras av hamnkapten utifrån bedömning av angivet skäl och sker, om det anses nödvändigt, i de flesta fall inför kommande säsong.
  • Tilldelning av plats för ytterligare en båt inom samma hushåll hanteras enligt samma prioritering som nya medlemmar.

Övrigt gällande tilldelning av båtplats i hamnen

Samtliga platser i hamnen tillhör Sigtuna båtklubb och hanteras via hamnkapten. Medlem hyr en plats av klubben och klubben har rätt att flytta båtmedlem inom hamnen. Orsak till flytt kan vara i syfte att optimera nyttjandet av tillgängliga platser, att förbättra manövrerbarhet, att minska belastning på bryggorna, att samla viss båttyp till ett område m.m Flytt sker i dialog med hamnkapten och tidsrymden för flytt ska vara skälig.

Hamnkapten strävar efter att ha så många båtar som möjligt i hamnen, inte tomma platser.

Tilldelning kan ske som ordinarie eller säsongsplats och kommuniceras av hamnkapten vid erbjudandet. Om man tilldelas en säsongsplats står man kvar i hamnkön och finns med inför kommande säsong med möjlighet att tilldelas en ordinarie plats.

Ändring av reglemente för hamn- och varvskö.
Ändring av detta reglemente kan göras efter beslut av styrelsen.