Varvet allmänt
SIBK har sitt varvsområde beläget i Flottvik. Området arrenderas av Sigtuna kommun. Som granne har vi Märsta båtklubb som vi delar t.ex. kajområde med.
Området har för närvarande plats för ca 170 båtar.

Varvsområdet
Varvsområdet är till del instängslat och tillfartsvägen har en låst bom. Nyckel till denna kan erhållas från varvschefen mot att 500:- kr lämnas som deposition. Nyckel kan bara utkvitteras av den medlem som erhållit varvsplats. För medlem som behöver nyttja varvsområdets ramp för egen sjösättning eller torrsättning men ej har varvsplats kan hos varvschefen tillfälligt utkvittera nyckel mot 1000:- kr i deposition.

Mastkran masthylla
Sigtuna Båtklubbs mastkran finns vid kajen i Flottvik. Båt, som lägger till för mastarbete, skall vara förberedd och vid kö är maximala tiden för tilläggning vid mastkranen 30 minuter.
För transport av master till masthyllan finns en transportvagn.
Korta master förvaras i den korta delen av hyllan och långa master i den längre delen.
Master skall vara märkta med båtnamn och ägarens namn. Mast får inte ligga kvar på hyllan under sommarperioden såvida inte varvschefen gett tillstånd.

Stuga
Alla medlemmar har tillgång till stugan. Nyckel till stugan är samma som går till Hamnpaviljongen. Denna nyckel administreras av hamnkaptenen ( f.n. 100:-kr). Du får utnyttja toaletten, verkstaden, köket och altanen för din bekvämlighet när du är på varvet. Utrymmena kommer att vara uppvärmda under april till oktober men under resten av vintern kommer endast sparvärme att hållas. I köket finns utrustning för att värma mat samt koka kaffe/te. Alla tillbehör i köket får användas. Diska efter dig och håll rent i utrymmena. Då vi har ett slutet system för spillvatten vill vi att du inte spolar mer än nödvändigt. Dammsugare finns att använda vid behov.
Garaget och rummet innanför köket är endast till för varvsfunktionärerna.
Anmäl eventuella fel till varvschefen.

Maskiner
På varvet har vi en Subblift för Torr och Sjösättning av medlemmars båtar. Vidare har vi en teleskoplastare för lyft och förflyttningsarbeten. Klubben har också en fyr-hjuling för enklare transporter och service vid torr och sjösättning.

Ordningsföreskrifter
Bommen till området skall alltid hållas låst. Endast varvschefen får besluta att bommen kontinuerligt skall vara i uppfällt läge. Släpp inte in obehöriga på varvsområdet. Känner du inte igen personer inom området skall du kontrollera deras behörighet. Obehöriga skall avvisas.
Biltrafik skall hållas begränsad inom varvsområdet under pågående torr eller sjösättning med subbliften. Området skall vara städat hela tiden och båtägare svarar för städning på den plats han disponerar. Varje medlem har ett miljöansvar. Det innebär ansvar för att själv ta hand om och forsla bort det miljöfarliga avfallet för miljöriktig destruktion. Exempel på sådant avfall är batterier, spillolja, färg och lösningsmedel samt färgrester från borttagning av giftiga bottenfärger. Se miljö regler för klubben.
El får anslutas till SiBK eluttag i samband med arbeten på båten. Elektrisk utrustning, som ansluts, skall vara godkänd enligt elsäkerhetsverkets regler. Batteriladdare får ej lämnas utan tillsyn under laddning (brandfara!). När ägaren lämnar båten får elen inte vara ansluten såvida inte varvschefen gett tillstånd till detta. Detta skall dokumenteras genom att det på kontakten antecknas att varvschefen gett tillstånd.
Den, som trots detta, lämnar båten med elsladd ansluten i SiBK eluttag på varvet kommer vid första tillfället att få en skriftlig varning, upprepas detta kommer vederbörande att mista sin varvsplats.
Vattenslang kan anslutas till vattenuttagen men även den skall tas bort när man lämnar båten.
Om el- eller vattenuttag blivit skadat skall det omedelbart anmälas till varvschefen.
Upplagd båt skall vara märkt på vaggan (eller motsvarande) (ej på täckningen!) med namn och telefonnummer till ägaren. Märkning skall vara så stor att den går att läsa på 2-3 m:s håll och placeras i ”stäven”. Märkningen är till för att den som ser något som behöver åtgärdas på/vid din båt skall direkt på plats kunna informera dej via mobiltelefon.
Täckning skall hållas väl ordnad, kunna tåla vind- och snö-last och ej utgöra fara för andra båtar.
Tänk på brandfaran. Håll brandgator fria. Iakttag stor försiktighet med svetsning eller liknande ’heta’ arbeten. Utrustning för släckning av brand skall finnas lättåtkomlig vid ”varma” arbeten.
SiBK ansvarar inte för sak- eller personskador inom varvet. Lämna inte stöldbegärlig egendom ombord eller vid båten.
Utöver ovan noterade regler kan varvschefen utfärda tillfälliga regler om så erfordras. Tillsägelser från varvschefen skall omedelbart leda till åtgärd

Tilldelning av plats
Medlem, som önskar plats vid av SiBK:s varv skall skriftligen anmäla detta. Blankett finns i klubblokalen och på klubbens hemsida.
SiBK upprättar en kölista. Lediga platser fördelas efter kölistan.
Medlem, som önskar förändring av tidigare tilldelad plats, skall skriftligen anmäla detta till SiBK.
Plats kan tilldelas som ”tills vidare” eller undantagsvis som ”tillfällig” plats. Det senare gäller endast om plats tilldelas efter ordinarie upptagning. Den som fått plats tilldelad disponerar platsen under tiden 1 september – 31 maj. Avgiften för platsen beslutas av årsmötet och skall erläggas enligt utskickad faktura. Som förutsättning för att få plats gäller att båten är försäkrad och att försäkringsbrev uppvisas.
Den som har varvsplats men ej hamnplats får ligga i Sigtuna hamn utan ersättning 5 dagar före upptagning och 5 dagar efter sjösättning. I första hand skall gästplatser utnyttjas.
Vi strävar efter att medlem skall kunna behålla samma plats varje år men förändringar kan förekomma.
Båt kan efter tillstånd från styrelsen alt varvschef att få ligga kvar under tiden 31 maj – 1 september men detta skall anmälas och avgift för detta skall betalas enligt beslut av föreningsmöte.
Inför en ny vinterförvaring kungörs fördelningen av platserna senast på kvartalsmötet i augusti. Anmälningar om förändring skall skriftligen ha inkommit senast 31 juli för att innehavaren inte skall debiteras för platsen även kommande vintersäsong.

Uppsägning av plats
Den som fått en plats tilldelad tills vidare, behåller en plats av samma storlek till dess att platsen sägs upp. Uppsägning av plats skall ske skriftligen till SiBK senast 31 juli om innehavaren inte skall debiteras för platsen kommande säsong.
Platsinnehavare som inte längre innehar båt är skyldig att säga upp platsen. Platsinnehavare, som säger upp sin båtplats, kan efter anmälan placeras i vilandekö. Vilandekö ger förtur till plats inom en 2 års period.

Uthyrning av plats
Den, som fått vinterplats tilldelad, men inte utnyttjar platsen, skall skriftligen anmäla detta till SiBK. Egen uthyrning får inte förekomma. Om uthyrning i alla fall upptäcks kommer platsen att fördelas till annan medlem enligt kölistan
Sommarplats för sommar trailer
Medlemmar som inte har någon vinterplats men önskar förvara sin trailer på varvet under sommaren kan göra detta mot en avgift om f.n. 400:-kr

Torr och sjösättning med sublift alt egen
Vaggor, bockar, stöttningsmaterial och övrig utrustning för båtens uppläggning skall finnas på anvisad uppläggningsplats i god tid före upptagning. Efter sjösättning städas varvplats och bockar m.m. placeras på anbefalld plats. Täckningsställningar skall monteras ner. Obs märkning skall finnas på uppläggningmatrielet.
Varvschefen kan begära att vagga eller motsvarande skall modifieras eller bytas ut om den inte bedöms vara säker. Trots godkännande vilar ansvaret för att materielen är säker på båtägaren.
Om båt skall förvaras med masten på kommer varvschefen att ställa extra stora krav på vaggan.

I hela Märsta BK hamnområde gäller fartbegränsning till 3 knop. Minska farten i god tid så att svall ej stör hamnanläggningen.
Vid sliptagning (torr- och sjösättning) skall båtägare stå till varvchefs förfogande för att kunna hjälpa till med sliptagning gällande egen båt under arbetsdagen . Hela avgiften för upptagning/sjösättning kommer att faktureras i samband med fakturering av varvsavgift. (Gäller fr o m hösten 2011)
Båten skall vara förberedd i god tid före upptagningen. Båtägaren ansvarar för att lyftanordning placeras på rätt ställe på båten. Bedöms båt eller vagga (motsvarande) ej vara tillförlitlig för sliptagning kan varvchef eller funktionär avbryta arbetet.
Båt som inte skall hanteras med Subliften får ej hindra arbetet på lyftplatsen.

Ändring av varvsreglementet.
Ändring av varvsreglemente kan göras efter beslut av föreningsmöte. Förslag till ändring skall utsändas tillsammans med kallelse.

 

Uppdaterat 2016-05-26