Stadgar för Sigtuna Båtklubb
Sigtuna Båtklubb, förkortat skrivsätt SiBK, bildades den 9 november 1948 och är en allmännyttig ideell förening med hemort i Sigtuna stad.

1. Ändamål

Sigtuna Båtklubb (SiBK) bildad den 9 november 1948, är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål:

  • att tillvarata medlemmarnas intresse för att bedriva båtsport i olika former samt vara en mötesplats för alla båtintresserade
  • att genom utbildningsverksamhet verka för att utveckla medlemmarnas kunskaper vad gäller sjösäkerhet och gott sjömanskap
  • att genom ungdomsverksamhet utveckla ungdomars intresse för och kunskaper om båtsport och sjösäkerhet
  • att genom samverkan mellan medlemmarna, tillhandahålla säker hamnplats samt att säkerställa att torrsättning, vinterförvaring och sjösättning sker på ett betryggande sätt
  • att skapa sådana förhållanden att klubbens hamn och varvsverksamhet förblir långsiktigt hållbara
  • att på SiBK:s klubbholme – Landholmen – ge medlemmarna och gästande båtbesättningar möjlighet till friluftsliv och rekreation
  • att driva klubbens verksamhet på ett effektivt sätt genom att ta tillvara medlemmarnas gemensamma arbetsinsatser.

2. Medlemskap

2.1 Ansökan och antagning
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen.
Styrelsen beslutar om antagning av ny medlem.

Från och med 2024 är personnummer obligatoriskt att ange för alla medlemmar.

2.2 Medlemskategorier
Medlemmarna indelas i följande kategorier
a) Familjemedlem, där samtliga anmälda inom ett hushåll ingår
b) Enskild medlem
c) Juniormedlem under 19 år
d) Hedersmedlem
Klubben kan på föreningsmöte utse person till klubbens hedersmedlem. Sådan person skall genom förtjänstfulla insatser särskilt ha gynnat klubben. Av kallelsen skall framgå vem som föreslagits.
Val av hedersmedlem sker med slutna sedlar och minst 2/3 av de närvarande skall biträda förslaget för att det skall kunna antas av klubben.
Hedersmedlem tilldelas klubbens hederstecken och har samma rättigheter/skyldigheter som medlem, men är befriad från stadgeenlig inträdesavgift och årlig medlemsavgift.

2.3 Rättigheter
Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i programverksamheten.
Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn- eller uppläggningsanläggning. Se vidare reglementena för respektive område.

2.4 Skyldigheter
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, reglementen, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem skall också verka för att främja klubbens ändamål.
Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter, är ersättningsskyldig.
Medlem som erhållit båtplats inom klubbens verksamhet skall utföra de plikter som beslutats av årsmötet, inkluderande arbetsplikt med beslutade antal timmar samt natt- eller kvällsvakter om båtplats innehas i Sigtuna hamn.
Klubbfunktionär kan, efter beslut av styrelsen, vara befriad från denna arbetsplikt.
Medlem skall uppdatera till klubben anmälda data så fort anledning föreligger.

2.5 Utträde
Medlem skall skriftligen anmäla utträde ur SiBK. Styrelsen handlägger denna anmälan.

2.6 Uteslutning
Medlem, som inom föreskriven tid inte betalar debiterade avgifter eller inte fullgör sina skyldigheter enligt § 2.4, kan av styrelsen uteslutas.
Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att klubbens anseende äventyras, dess ändamål motverkas eller dess intressen skadas, kan av styrelsen uteslutas.

3. Beslutande instans
Klubbens högsta beslutande instans är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som denna utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är förbehållna föreningsmötet.

4. Verksamhetsår
Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari – 31 december.

5. Avgifter
Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

5.1 Betalning
Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som anges på fakturan. Senaste betaldatum får sättas tidigast 15 dagar efter fakturadatum.
Om avgiften inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift läggs till det ursprungliga beloppet. Påminnelseavgiften beslutas av årsmötet. Om påminnelsefakturan inte betalas i tid överlämnas ärendet till inkassoföretag, eller om det bara gäller medlemsavgift utesluts medlemmen ur klubben.

6. Föreningsmöten
Under verksamhetsåret skall 2 ordinarie föreningsmöten hållas. Därutöver kan extra föreningsmöten anordnas.
Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena men de får inte utan beslut på föreningsmöte förläggas utanför Sigtuna kommun.

6.1 Årsmöte
Under februari månad skall föregående verksamhetsår och planerna för det kommande verksamhetsåret redovisas vid ett årsmöte.
Följande punkter skall förekomma på dagordningen:
• Val av ordförande att leda förhandlingarna
• Val av sekreterare för möte
• Val av två justeringsmän att justera protokollet och vara rösträknare
• Fråga om mötets behöriga utlysande
• Styrelsens årsberättelse för det gångna verksamhetsåret
• Revisorernas berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Behandling av medlemmars och/eller styrelsens förslag
• Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det kommande verksamhetsåret
• Val av styrelseledamöter och vissa klubbfunktionärer
• Val av revisorer
• Val av valberedningskommitté
• Val av klubbens företrädare inom de regionala båtförbund, som klubben är ansluten till
• Allmän information

6.2 Övriga ordinarie föreningsmöten
Utöver årsmötet skall 1 ordinarie föreningsmöten hållas.

6.3 Extra föreningsmöte
Styrelsen kan besluta att hålla extra föreningsmöte.
Om minst 10 % av klubbens medlemmar eller revisorerna skriftligen begär ett extra föreningsmöte skall styrelsen omedelbart kalla till sådant. Av begäran skall framgå vilka ärenden, som skall behandlas.
Vid extra föreningsmöte får endast de ärenden förekomma, som föranlett mötet.

6.4 Kallelse
Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst 14 dagar före mötet. Kallelse sänds med e-post eller till den, som så önskar, via brev.

6.5 Förslag till dagordningspunkt
Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast 30 dagar före mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat. Av kallelsen skall ärendets karaktär framgå.

6.6 Beslutsmässighet
Föreningsmöte är beslutsmässigt om kallelse har sänts enligt punkt 6.4 ovan.

6.7 Beslut och val
Samtliga medlemmar, som fyllt 16 år, har rösträtt.
I frågor som rör klubbens hamn- och uppläggningsverksamhet har endast båtmedlemmar rösträtt och endast en röst per medlem och båt får avgivas.
Endast medlemmar, som är närvarande vid föreningsmötet, har rösträtt. Röstning med fullmakt är således inte tillåten.
Styrelsemedlemmar deltar inte vid val av revisorer.
Avgöranden sker genom öppen omröstning utom då annat föreskrivs i dessa stadgar eller någon vid personval fordrar sluten röstning.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat är föreskrivet i dessa stadgar.
Vid omröstning, som ej avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordföranden för mötet.
Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som vinner efter lottning.

7. Styrelse och förvaltning

7.1 Styrelsens sammansättning och val
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som skall bestå av 5-9 ledamöter.
Styrelseledamöterna väljs av årsmötet för en period om två år med 2-5 ledamöter varje gång. Ordförande väljs direkt av årsmötet medan övriga uppgifter fördelas enligt beslut i styrelsen.

7.2 Uppgifter
Styrelsen har som uppgift att utveckla klubben i enlighet med klubbens ändamål. Den skall
• verkställa beslut fattade av föreningsmöte
• fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga klubbfunktionärer eller till anställd personal. Denna fördelning skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivningar, som skall finnas samlade hos sekreteraren
• bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa
• representera klubben
• förvalta klubbens egendom och medel
• besluta om antagning av ny medlem
• på föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut
• besluta om föreningens firmatecknare

7.4 Sammanträden
Styrelsen sammanträder så ofta det är av behovet påkallat, dock minst en gång per kvartal. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga är kallade och minst minst hälften av valda styrelsemedlemmar närvarande. Enkel majoritet gäller vid omröstning och vid lika röstetal den mening som mötesordförande företräder.
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.
Sektionschef bör närvara på styrelsemöte och skall närvara vid ett styrelsemöte på våren och ett på hösten, lämpligen budgetberedningen.

7.5 Uppdelning av verksamheten
Verksamheten uppdelas i sektioner. Varje verksamhetsområde, som har ett ekonomiskt ansvar, skall företrädas av en sektionschef. Styrelsen upprättar en särskild arbetsbeskrivning för sektionen.

7.5.1 Hamnsektion
Sektionen leds av en hamnkapten, som utses av styrelsen. Styrelsen utser en hamnkommitté, som består av 2 styrelseledamöter och hamnkaptenen, och har till uppgift att bereda ärenden inom sektionen inför beslut i styrelsen.
För hamnverksamheten gäller även ett särskilt hamnreglemente.

7.5.2 Varvsektionen
Sektionen leds av en varvschef, som utses av styrelsen. Styrelsen utser en varvskommitté, som består av 2 styrelseledamöter och varvschefen, och har till uppgift att bereda ärenden inom sektionen inför beslut i styrelsen.
För varvsverksamheten gäller även ett särskilt varvsreglemente.

7.5.3 Ungdoms- och jollesektion
Sektionen leds av en chef, som utses av styrelsen för en tid av 2 år.

7.5.4 Intendentursektion
Sektionen leds av intendenten, som utses av styrelsen.

7.5.5 Övriga sektioner
Föreningsmöte kan besluta att inrätta/ta bort övriga sektioner efter förslag från styrelsen.
Chef för sektionen utses av styrelsen för en period på 2 år.
Bland exempel på sektioner kan följande nämnas
Klubbholmssektion
Klubbmästerisektion
Utbildningssektion

7.6 Klubbfunktionärer
Som ”klubbfunktionär” i klubben räknas styrelseledamot och sektionschef. Styrelsen kan fatta beslut att annan befattningshavare skall vara klubbfunktionär.

8. Revisorer
Klubben skall revideras av två revisorer. Som ersättare väljs en revisorsuppleant Samtliga väljs på årsmötet och mandattiden är ett år.
Revisorerna skall fortlöpande granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

9. Valberedning
En valberedning, bestående av tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, och en suppleant skall väljas på årsmötet.
Valberedningens uppgift är att
• till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster, som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster, som eventuellt blir vakanta
• motta nomineringar från klubbens medlemmar
• aktivt söka lämpliga kandidater
• vid arbetets början inhämta styrelsens synpunkter
• i god tid inför utsändande av kallelse till årsmötet lämna sitt förslag till styrelsen
• vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.

10. Utmärkelser och emblem
Den medlem, som under en oavbruten följd av tjugo år tillhört klubben, tilldelas på närmast infallande årsmöte klubbens veteranmärke, klubbmärket inom förgylld lagerkrans. Detta märke får inte utdelas för annat ändamål.
Klubbens standert, kan efter beslut av styrelsen, utdelas till synnerligen välförtjänta medlemmar. Den består av en tvåtungad flagga, vit med blå kant och gamla Sigtuna stads vapen enligt år 1970 samt ankare.

11. Stadgeändring
När förslag till stadgeändring föreligger skall detta framgå av kallelse till föreningsmöte.
För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie föreningsmöten. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

12. Klubbens upplösning
Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på ordinarie föreningsmöte.
För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två på varandra följande ordinarie föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Av kallelsen till dessa möten skall framgå att fråga om klubbens upplösning kommer att behandlas.
Har beslut om upplösning fattats skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.

 

Stadgarna har reviderats åren 1949, 1954, 1961, 1972, 1980, 1983, 1989, 1996, 2002, 2016, 2019, 2021 och 2024.

Denna utgåva har fastställts vid årsmöte februari 2024 och ersätter tidigare fastställda stadgar.