Sigtuna Båtklubb, nedan SiBK, behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.
SiBK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med SiBK genom att kontakta oss på info@sibk.se. Medlemskapet i SiBK är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men SiBK behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsnr, namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i SiBK är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att SiBK har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att SiBK ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i SiBK IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som SiBK samarbetar med för nödvändig behandling för SiBK räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till extern part för tryck och framtagande av medlemskort. Vidare kan vi lämna ut dina personuppgifter till Postnord för utskick av medlemsnyheter. Har du ett funktionärsuppdrag kan dina kontaktuppgifter delas med partnerorganisationer som SMBF och Svenska Båtunionen. Vi lämnar dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden
SiBK behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. SiBK kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.
En begäran om något av det nämnda kan skickas till webit@sibk.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.
Genom att godkänna SiBK medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.