Ordningsföreskrifter klubbholmen

Allmänna regler

Allemansrätten
För klubbholmen gäller allemansrätten.

Tillgång till klubbholmen
Klubbholmen, Landholmen, belägen 59 grader 25,97 minuter N, 17 grader 44,12 minuter O, arrenderas gemensamt av Sigtuna BK och Hässelbystrand BK. Medlemmar i Märsta BK jämställs med arrendatorerna.

Medlemmar från dessa tre klubbar har tillgång till klubbholmen och dess anläggningar. Utomstående båtfarare har tillgång till klubbholmen och dess anläggningar i mån av plats.

Rättigheter
Generellt gäller att medlemmar som besöker klubbholmen har rätt att bruka öns olika anläggningar. Detta skall ske i samförstånd med andra besökare och platsen snyggas upp innan man lämnar den.

Grillplatser
Besökare till klubbholmen äger rätt att bruka iordninggjorda grillplatser.
Självklart ska brandfaran beaktas och eld och glöd vara ordentligt släckt innan grillplatsen lämnas.

Toaletter
Besökare äger rätt att använda öns toaletter.

Bastun
Medlemmar i Hässelby Strands BK, Märsta BK eller Sigtuna BK äger rätt att värma upp bastun. Om någon från de tre klubbarna använder den och det finns plats, eller om de använder den efteråt är utomstående båtfarare välkomna att använda bastun. Tillse att bastun är städad och ordentligt stängd när den lämnas. Återställ förbrukad ved. Upplag för ändamålet finns på holmen.

Segeltorken
Besökare äger rätt att använda segeltorken, som även kan användas vid fest och dans.

Badbryggor
Badbryggor finns på holmens östra sida. Besökare äger rätt att använda bryggorna som finns på öns olika sidor för bad.

Skyldigheter

Arbetsplikt
Arbete på klubbholmen, som ingår i arbetsplikten, planeras av klubbholmsfogdarna och anslås vid klubbhuset.

Förtöjning
Förtöjning sker med stäv eller akter mot bryggan, samt ankare.
Besökande båtägare är skyldig att använda fullgott förtöjningsmateriel och tillräckligt antal fendrar med avseende på hamnplatsens läge.
Hänsyn ska visas till andra båtfarare, och plats beredas för nya besökare i så stor utsträckning som möjligt.

Förbud

Eldning
Eldning frånsett i förberedda grillplatser är förbjuden, även när eldning är tillåten enligt brandförsvaret.

Långsides förtöjning
Båtägare får ej förtöja långsides bryggorna då bryggorna ej är byggda för detta.

Husdjur
Husdjur skall hållas kopplade.

Miljö / Sophantering
Klubbholmens soptunnor får, i mån av plats, endast användas för hushållssopor.

Det är absolut förbjudet att lämna miljöfarligt avfall på holmen!
Principen är att det du tar med dig dit, tar du med dig därifrån.

VIKTIG INFORMATION OM SOPHANTERINGEN PÅ KLUBBHOLMEN

Badbryggor
Det är förbjudet att förtöja vid badbryggorna på holmens östra sida.