Hamnreglemente för Sigtuna småbåtshamn 2022-.

 (Senast uppdaterad av Styrelsen 2024-06-06)

 

 1. Storleksbegränsningar
  Inne i hamnen i Sigtuna kan plats för båt ej erbjudas om båtens mått överstiger 12 meters längd och 4 meters bredd.
 2. Hantering av sommarplatser
  Medlem, som ej innehar men önskar plats vid av SiBK arrenderad hamnanläggning skall skriftligen anmäla detta till SiBK. Blankett finns i klubblokalen alternativt ansökningsformulär på klubbens hemsida. Se i övrigt Hamn- & Varvskö-reglementet.Avgiften för platsen beslutas av årsmötet och skall erläggas enligt den faktura båtägaren får. Som förutsättning för att få plats i hamnen gäller att ägaren till båten har försäkring, som innehåller ansvarsförsäkring och ersättning för ev bärgning av båten. Vid uppmaning skall försäkringsbrev visas för hamnkaptenen.Inför en ny båtsäsong kungörs fördelningen av platserna senast under april månad.Platsinnehavare får varken hyra ut eller överlåta sin plats till tredje part och plats som inte nyttjas över längre tid än en säsong (NYTT) skall lämnas tillbaka till SiBK.
 3. Uppsägning eller förändring av sommarplats.
  Den, som fått en plats tilldelad tills vidare, behåller en plats av samma storlek till dess att platsen sägs upp. Uppsägning av plats skall ske skriftligen till SiBK senast 15 mars (NYTT) om innehavaren inte skall debiteras för platsen kommande säsong och vara skyldig att utföra eventuell vaktplikt. Om båtplatsinnehavare säger upp tilldelad plats senare under året kan erlagd avgift återfås om platsen kan hyras ut till annan båtägare. Båtplatsinnehavare, som inte längre innehar båt är skyldig att säga upp båtplatsen. Anmälningar om förändrat platsbehov skall göras skriftligen till hamnkapten@sigtunabk.se och genomförs av hamnkaptenen enligt prioritering enligt köreglementet.
 4. Hamnvärd och hamnvakt.

  Båtägare, med plats i Sigtuna Båthamn, är skyldig att gå hamnvakt enligt vaktlista som utsändes i samband med kallelsen till kvartalsmötet i april. Den som har önskemål om tidpunkt för vakt och eventuell familjevakt, skall fylla i den lista som ligger på hamnkontoret. Tiden när listan finns för ansökan, meddelas under januari/februari.
  Listan medför ca 2 nattvaktspass per båtägare och båt under en säsong alternativt 4 kvällar som hamnvärd.
  Förutsättning för att vara hamnvärd (kvällsvakt) eller kunna gå hamnvakt (nattvakt) är att man är medlem. Samtliga som går ”vakt” måste vara medlemmar. Detta gäller även vid familjevakt av försäkringsskäl.
  Under kvällstid skall en hamnvärd vara i hamnområdet kl. 18.00-21.30. För att gå hamnvärd bör man ha varit medlem i minst 5 år och känna klubbens organisation och rutiner väl. Hamnkapten eller av denna utsedd avgör vilka som får gå hamnvärd.
  Två hamnvakter skall finnas i hamnkontoret eller patrullera på bryggorna mellan kl. 21.30 och kl. 05.00.
  Hamnkaptenen tillhandahåller vaktinstruktion, vilken skall efterföljas. Värd/vakt skall ha fyllt 18 år samt vara medlem i båtklubben.
  Byte kan ske efter överenskommelse med annan vaktpliktig och skall då meddelas vaktansvarig. Den som inte fullgör sin vakt debiteras den avgift som SiBK beslutat, och om detta upprepas kan styrelsen fatta beslut om uteslutning ur klubben.

 5. Parkering.
  Parkering på båtklubbens p-platser på hamnplan kräver parkeringstillstånd som lämnas ut efter kontakt med hamnkapten eller vice hamnkapten. Endast Ett tillstånd delas ut per båtplatsinnehavare i hamnen. Platserna är tillgängliga utan tidsbegränsning eller avgift under perioden 15/4 till 15/11, övrig tid gäller kommunens begränsningar och avgifter.
  Båtklubbens p-platser får enbart nyttjas i samband med vistelse på båt eller aktivitet kopplad till övriga hamnanläggningen. De får inte nyttjas för parkering av andra skäl. Om detta sker har båtklubben rätt att dra in tillståndet.
  Notera att övervakning av p-platserna sker av tredje part vilket innebär att parkering utan giltigt tillstånd kan medföra parkeringsbot.
 1. Ordningsbestämmelser.
  a) Allmänt
  Hamnkaptenens instruktioner och dessa ordningsbestämmelser skall efterföljas.
  Alla skall hjälpa till att vårda anläggningarna. Om skada inträffar skall det omedelbart anmälas till hamnkaptenen. Den, som av oaktsamhet skadar anläggningen, skall ersätta skadan.
  Båt skall vara märkt med dekal som visar medlemsnummer. Dekalen skall vara väl synlig från bryggan.
  Avgift, som fastställs av årsmötet, uttages av ägare till båt som inte är märkt enligt ovan. Dekalen delas ut eller avhämtas i anslutning till aviseringen varje vår.
  Dessa bestämmelser skall vara anslagna på anslagstavlan vid hamnpaviljongen och kan förändras genom nytt beslut av styrelsen. Hamnkaptenen har rätt att utfärda tillfälliga bestämmelser och tillsägelser från hamnkaptenen skall omedelbart leda till åtgärd.
  b) Förtöjning, skada på båt

  Förtöjningsmateriel skall vara i fullgott skick. Båtens bredd inklusive eventuella fendrar får inte överstiga avståndet mellan platsens y-bommar.Släpjolle eller motsvarande får förtöjas inom båtplatsens vattenområde men inte förvaras på bryggor eller y-bommar. Efter kontakt med hamnkapten kan annan plats anvisas.Om båt sjunker eller hamnar i marvatten skall ägaren omedelbart vidta åtgärder för båtens upptagande eller länspumpning.SiBK fritas från all ersättningsskyldighet för skada, som kan drabba båtägares båt eller tillhörighet på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak.
  c) Användning av anläggningar
  Platserna vid utrustningskajen (längs med grusplanen) får endast nyttjas under korta stunder och då båten är bemannad. Om annat behov finns skall hamnkaptenen ge tillstånd. Medlemmar med vinterförvaring på vårt varv har rätt till att kostnadsfritt nyttja gästplats under 2 veckor i direkt anslutning till våra ordinarie isättnings- och upptagningsperioder. Båten skall då märkas ”enligt överenskommelse med Hamnkapten”.
  Nyttjande av landström: Elektrisk utrustning, som ansluts, skall vara godkänd enligt elsäkerhetsverkets regler. Ansvaret tillfaller båtägaren.
  El får anslutas till SiBK eluttag i samband med pågående arbeten på båten men endast ett uttag får nyttjas per båt.
  Grunden för sporadiskt nyttjande av eluttagen är att det sker dagtid och med ansvarig närvarande. Inkopplad båt som är obemannad kan kopplas ur närsomhelst och Ska kopplas ur kvällstid av hamnvärd.
  Det finns möjlighet att få obehindrad tillgång till el efter anmälan via e-post till hamnkapten@sigtunabk.se och om lediga uttag finns. Inkopplingen debiteras med 500:- per påbörjad kalendermånad under maj till och med september månad om båtägaren inte meddelar annat. April & Oktober/November är avgiftsfri.
  Vattenslang som används får inte lämnas utan uppsikt.Boende på egen båt är tillåtet under säsong, 1 april till 31 oktober, efter överenskommelse med Hamnkapten
  d) Trafikbestämmelser
  Försiktighet skall iakttas vid trafik inom hamnområdet och närmast utanför piren.
  5 knop är högsta tillåtna fart men oaktat detta skall båt framföras så att besvärande svall ej uppstår. Hamnområdet skall endast utnyttjas för färd till och från förtöjningsplats. Lek med farkoster inom hamnområdet är förbjudet.Miljöstörande ljud skall undvikas. Fall, skot o dyl skall vara väl surrade så att ljud, som kan störa kringboende, ej uppkommer.Båtmotor får gå på tomgång i hamnen endast i samband med förflyttning från/till platsen. Tomgångstiden skall då minimeras.Septiktank får bara tömmas i för detta ändamål uppsatt toatömningsanordning.
  Toalett med direkt utsläpp får inte utnyttjas inom hamnområdet.
  e) Gästplatser
  Insidan av den nya svalldämpande bryggan är gästplatser. Båtplatsinnehavare, som lämnar sin plats i hamnen mer än en natt i följd markerar platsen med grön skylt. Dessa platser kan utnyttjas som gästplatser. Med fördel kontaktas hamnkontoret dagen innan återkomst till hamnen för att säkra att ingen nattgäst ligger på platsen.
 1. Miljö.
  Varje medlem har ett miljöansvar.
  Detta innebär ansvar för att själv ta hand om och forsla bort avfall, inklusive det miljöfarliga avfallet för miljöriktig destruktion. Exempel på sådant avfall är batterier, spillolja, färg och lösningsmedel.
 1. Vinterplats.
  Den, som önskar ligga i hamnen under tiden 1 november – 31 mars, skall träffa särskilt avtal med SiBK i god tid före perioden. Särskild blankett, där uthyrningsförhållandena framgår, finns dels i klubbhuset dels på klubbens hemsida.
 1. Ändring av hamnreglemente.
  Ändring av hamnreglemente kan göras efter beslut av styrelsen.