1. Storleksbegränsningar
Inne i hamnen i Sigtuna kan ny plats för båt endast erbjudas om båtens mått understiger 12 meters längd och 4 meters bredd.

2. Hantering av sommarplatser
Medlem, som ej innehar men önskar plats vid av SiBK arrenderad hamnanläggning skall skriftligen anmäla detta till SiBK. Blankett finns i klubblokalen och ansökningsformulär på klubbens hemsida.
För att få ställa sig i kö till hamnplats måste man vara medlem. SiBK upprättar kölistor, som är tillgänglig för alla medlemmar.
Den som lämnar en plats får ställa sig sist i vilandekön, se regler för Hamn- och Varvskö. Den, som varit medlem i mer än 10 år och som anmäler sig till båtplats, placeras också i vilandekön.
Lediga platser fördelas i stort sett efter kölistorna men smärre avvikelser kan göras om ledig plats inte passar i storlek till den som står först i kön. I undantagsfall kan platsernas bredd förändras.
Medlem, som önskar förändring av tidigare tilldelad plats, skall skriftligen anmäla detta till SiBK.
Sommarplats kan tilldelas ”tills vidare” eller i undantagsfall som ”tillfälligt”. Den som fått sommarplats tilldelad disponerar platsen under tiden 1 april – 31 oktober. Hamnkapten kan byta tilldelad plats då så är nödvändigt, till exempel om man blivit tilldelad en för bred plats, som behövs till annan båt, som inte ryms på den lediga platsen.
Avgiften för platsen beslutas av årsmötet och skall erläggas enligt den faktura båtägaren får. Som förutsättning för att få plats i hamnen gäller att ägaren till båten har försäkring, som innehåller ansvarsförsäkring och ersättning för ev bärgning av båten. Vid uppmaning skall försäkringsbrev visas för hamnkaptenen.
Inför en ny båtsäsong kungörs fördelningen av platserna senast på kvartalsmötet i april.
Anmälningar om förändring skall skriftligen ha inkommit senast 28 februari för att innehavaren inte skall debiteras för platsen även kommande sommarsäsong och vara skyldig att utföra eventuell vaktplikt.
Förändringar under övrig tid på året genomförs om möjligt av hamnkaptenen.
Platsinnehavare får varken hyra ut eller överlåta sin plats till annan båtägare och plats som inte utnyttjas skall lämnas tillbaka till SiBK.

3. Uppsägning av sommarplats.
Den, som fått en plats tilldelad tills vidare, behåller en plats av samma storlek till dess att platsen sägs upp. Uppsägning av plats skall ske skriftligen till SiBK senast 28 februari om innehavaren inte skall debiteras för platsen kommande säsong och vara skyldig att utföra eventuell vaktplikt. Om båtplatsinnehavare säger upp tilldelad plats senare under året kan del av erlagd avgift återfås om platsen kan hyras ut till annan båtägare. Båtplatsinnehavare, som inte längre innehar båt är skyldig att säga upp båtplatsen.

4. Hamnvärd och hamnvakt.
Båtägare, med plats i Sigtuna Båthamn, är skyldig att gå hamnvakt enligt vaktlista som utsändes i samband med kallelsen till kvartalsmötet i april.
Listan medför per båtägare ca 2 nattvaktspass per båt och säsong eller 4 kvällar som hamnvärd.
Förutsättning för att vara hamnvärd (kvällsvakt) eller kunna gå hamnvakt (nattvakt) är att man är medlem och alla vakter måste vara medlemmar. Detta gäller även vid familjevakt pga försäkringsskäl.
Under kvällstid skall en hamnvärd vara i hamnområdet kl 18-22. För att gå hamnvärd bör man ha varit medlem i minst 5 år och känna klubbens organisation och rutiner väl. Hamnkaptenen avgör vilka som får gå hamnvärd.
Två hamnvakter skall finnas i hamnkontoret eller patrullera på bryggorna mellan kl 21.30 och 05 från veckan före första sjösättningsdagen till sista ordinarie upptagningsdagen.
Hamnkaptenen tillhandahåller vaktinstruktion, vilken skall efterföljas. Värd/vakt skall ha fyllt 18 år.
Byte kan ske efter kontakt med ansvarig för listan men man skall ha förslag på vem man kan byta med. Den som inte fullgör sin vakt debiteras den avgift, som SiBK beslutat och om detta upprepas kan styrelsen fatta beslut om uteslutning ur klubben.

5. Ordningsbestämmelser.
a) Allmänt
Hamnkaptenens instruktioner och dessa ordningsbestämmelser skall efterföljas.
Alla skall hjälpa till att vårda anläggningarna. Om skada inträffar skall det omedelbart anmälas till hamnkaptenen. Den, som av oaktsamhet skadar anläggningen, skall ersätta skadan.
Båt skall vara märkt med dekal, som visar aktuellt årtal och medlemsnummer. Dekalen skall vara väl synlig från bryggan.
Avgift, som fastställs av årsmötet, uttages av ägare till båt som inte är märkt enligt ovan. Dekalen skickas ut i anslutning till aviseringen varje vår.
Dessa bestämmelser skall vara anslagna på anslagstavlan vid hamnpaviljongen och kan förändras genom nytt beslut av styrelsen. Hamnkaptenen har rätt att utfärda tillfälliga bestämmelser och tillsägelser från hamnkaptenen skall omedelbart leda till åtgärd.

b) Förtöjning, skada på båt
Förtöjningsmateriel skall vara i fullgott skick. Båtens bredd inklusive eventuella fendrar får inte överstiga avståndet mellan platsens y-bommar.
Släpjolle eller motsvarande får förtöjas inom båtplatsens vattenområde men inte förvaras på bryggor eller y-bommar. Efter kontakt med hamnkapten kan annan plats anvisas.
Om båt sjunker eller hamnar i marvatten skall ägaren omedelbart vidta åtgärder för båtens upptagande eller länspumpning.
SiBK fritas från all ersättningsskyldighet för skada, som kan drabba båtägares båt eller tillhörighet på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak.

c) Användning av anläggningar
Platserna vid utrustningskajen (längs med tidigare varv) får endast utnyttjas under korta stunder och då båten är bemannad. Om annat behov finns skall hamnkaptenen ge tillstånd.
El får anslutas till SiBK eluttag för smärre förbrukningar i samband med arbeten på båten men endast ett uttag får utnyttjas per båt. Elektrisk utrustning, som ansluts, skall vara godkänd enligt elsäkerhetsverkets regler.
När båten är obemannad får elektrisk utrustning inte vara ansluten till eluttag i land eller på brygga.
Båtägare, som behöver el för t ex länspumpning, skall kontakta hamnkapten för tillstånd att ha el ansluten, när han lämnar båten. Detta skall också anges på anslutningssladden.
Vattenslang kan anslutas till vattenuttagen men även den skall tas bort när man lämnar båten.

d) Trafikbestämmelser
Försiktighet skall iakttas vid trafik inom hamnområdet och närmast utanför piren.
5 knop är högsta tillåtna fart men oaktat detta skall båt framföras så att besvärande svall ej uppstår. Hamnområdet skall endast utnyttjas för färd till och från förtöjningsplats. Lek med farkoster inom hamnområdet är förbjudet.
Miljöstörande ljud skall undvikas. Fall, skot o dyl skall vara väl surrade så att ljud, som kan störa kringboende, ej uppkommer.
Båtmotor får gå på tomgång i hamnen endast i samband med förflyttning från/till platsen. Tomgångstiden skall då minimeras.
Septiktank får bara tömmas i för detta ändamål uppsatt toatömningsanordning.
Toalett med direkt utsläpp får inte utnyttjas inom hamnområdet.

e) Gästplatser
Insidan av den nya svalldämpande bryggan är gästplatser. Båtplatsinnehavare, som lämnar sin plats i hamnen mer än en natt i följd, anmäler detta till hamnkaptenen, och markerar platsen med grön skylt. Dessa platser kan utnyttjas som gästplatser. Hamnkaptenen anvisar vilka platser som kan användas.

6. Miljö.
Varje medlem har ett miljöansvar.
Detta innebär ansvar för att själv ta hand om och forsla bort avfall, inklusive det miljöfarliga avfallet för miljöriktig destruktion. Exempel på sådant avfall är batterier, spillolja, färg och lösningsmedel.

7. Vinterplats.
Den, som önskar ligga i hamnen under tiden 1 november – 31 mars, skall träffa särskilt avtal med SiBK i god tid före perioden. Särskild blankett, där uthyrningsförhållandena framgår, finns dels i klubbhuset dels på klubbens hemsida.

8. Ändring av hamnreglemente.
Ändring av hamnreglemente kan göras efter beslut av föreningsmöte. Förslag till ändring skall utsändas tillsammans med kallelse.