Allmänt
Dessa bestämmelser gäller alla SiBK medlemmar med båt i av SiBK arrenderad hamn samt i tillämpliga delar gästande båtar.
Hamnkaptenens instruktioner och dessa ordningsbestämmelser skall efterföljas.
Alla skall hjälpa till att vårda anläggningarna. Om skada inträffar skall det omedelbart anmälas till hamnkaptenen. Den, som av oaktsamhet skadar anläggningen, skall ersätta skadan.

Hamnkaptenen har rätt att utfärda tillfälliga bestämmelser och tillsägelser från hamnkaptenen skall omedelbart leda till åtgärd.

Förtöjning, skada på båt
Förtöjningsmateriel skall vara i fullgott skick. Båtens bredd inklusive eventuella fendrar får inte överstiga avståndet mellan platsens y-bommar.
Släpjolle eller motsvarande får förtöjas inom båtplatsens vattenområde men inte förvaras på bryggor eller y-bommar. Efter kontakt med hamnkapten kan annan plats anvisas.
Om båt sjunker eller hamnar i marvatten skall ägaren omedelbart vidta åtgärder för båtens upptagande eller länspumpning.
SiBK fritas från all ersättningsskyldighet för skada, som kan drabba båtägares båt eller tillhörighet på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak.

Användning av anläggningar
Platserna vid utrustningskajen (längs med tidigare varv) får endast utnyttjas under korta stunder och då båten är bemannad. Om annat behov finns skall hamnkaptenen ge tillstånd.
El får endast anslutas till SiBK eluttag för smärre förbrukningar i samband med arbeten på båten men endast ett uttag får utnyttjas per båt. Elektrisk utrustning, som ansluts, skall vara godkänd enligt elsäkerhetsverkets regler. När båten är obemannad får elektrisk utrustning inte vara ansluten till eluttag i land eller på brygga. Båtägare, som behöver el för t ex länspumpning, skall kontakta hamnkapten för tillstånd att ha el ansluten, när han lämnar båten. Detta skall också anges på anslutningssladden.
Vattenslang kan anslutas till vattenuttagen men även den skall tas bort när man lämnar båten.

Trafikbestämmelser
Försiktighet skall iakttas vid trafik inom hamnområdet och närmast utanför piren. 5 knop är högsta tillåtna fart men oaktat detta skall båt framföras så att besvärande svall ej uppstår. Hamnområdet skall endast utnyttjas för färd till och från förtöjningsplats. Lek med farkoster inom hamnområdet är förbjudet.

Miljö
Störande ljud skall undvikas. Fall, skot o dyl skall vara väl surrade så att ljud, som kan störa kringboende, ej uppkommer.
Båtmotor får gå på tomgång i hamnen endast i samband med förflyttning från/till platsen. Tomgångstiden skall då minimeras.
Septitank får bara tömmas i för detta ändamål uppsatt toatömningsanordning. Toalett med direkt utsläpp får inte utnyttjas inom hamnområdet.
Varje medlem har ett miljöansvar. Det innebär ansvar för att själv ta hand om och forsla bort det miljöfarliga avfallet för miljöriktig destruktion. Exempel på sådant avfall är batterier, spillolja, färg och lösningsmedel.

Gästplatser
Platserna på utsidan av piren och på insidan av den nya svalldämpande bryggan är gästplatser. Båtplatsinnehavare, som lämnar sin plats i hamnen mer än en natt i följd, anmäler detta till hamnkaptenen, och markerar platsen med grön skylt. Dessa platser kan utnyttjas som gästplatser. Hamnkaptenen anvisar vilka platser som kan användas.