Kallelse till kvartalsmöte i SIBK torsdag den 28/11 – 13 kl. 19.00

Lokal: Kopparkitteln , ( källaren) Stora torget,Sigtuna

Lättare förtäring kommer att serveras!

I samband med mötet kommer Mats Holmbring att informera om sjöräddningen.
Mats kommer från sjöräddningens station i Uppsala

DAGORDNING

 1. Mötet öppnas
 2. Val av två justeringsmän.
 3. Anser mötet att kallelsen utgått stadgeenligt ?
 4. Dagordningens godkännande, ev. ändringar och tillägg.
 5. Styrelsens rapport:
  • Medlemsärenden
  • In och utgående skrivelser
 6. Rapport från sektionerna:
  • Varv
  • Hamn
  • Kassören
  • Intendenten
  • Jolle
  • Segling
  • Webb
  • Sekreteraren
  • Klubbholmen
 7. Övriga ärenden
 8. Nästa möte
 9. Mötets avslutande

Hjärtligt Välkomna !

Douglas Björkman – Ordförande
Christina Schönewald –  Sekreterare